MISIUNEA BISERICII

Scopul lui Dumnezeu pentru Biserica Bethel este:
Închinare… Iubește pe Domnul cu toată inima ta
Slujire… Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi
Evanghelizare… Mergeţi şi faceţi ucenici
Părtăşie adevărată… Botezaţi-i
Ucenicizare… Învăţaţi-i să asculte

Responsabilităţile Bisericii Bethel sunt:
Dumnezeu vrea să facem parte din familia Lui
Dumnezeu vrea să fim modele ai caracterului Său
Dumnezeu vrea să fim slujitori ai harului Său
Dumnezeu vrea să fim mesageri ai dragostei Sale
Dumnezeu vrea să înălţăm Numele Lui

Sarcinile Bisericii Bethel sunt:
evanghelizare, încurajare edificare, echipare pentru slujire,

Obiectivele Bisericii Bethel sunt:
misiune, glorificare, ucenicizare, maturitate, slujire,

Ţintele Bisericii Bethel sunt:
oamenii nemântuiţi, mulţimea din biserică, membrii bisericii, cei care se dedică, nucleul care se dăruieşte pe deplin voii Lui Dumnezeu

 

CREZUL NOSTRU

Comunitatea creştină locală penticostală este o unire (adunare) a membrilor ce se adună liber în acelaşi loc pentru închinare. Ea este o comunitate de credinţă a credincioşilor cu o constituţie congregaţională care este inclusă într-o uniune (alianţă) ce se împarte în regiuni. Comunitatea creştină locală este o biserică penticostală locală şi aparţine mişcării penticostale internaţionale. Comunitatea credincioşilor nu urmăreşte scopuri economice, ci doar scopuri bisericeşti de interes comun şi caritative faţă de toţi oamenii. Comunitatea este de folos comun. Ea încearcă cu ajutorul lui Dumnezeu să îndeplinească următoarele sarcini: Răspândirea evangheliei lui Isus Hristos prin misiune internă Sprijinirea misiunilor externe, care au aceleaşi principii de credinţă (exemplu: evanghelizare, misiune cu tinerii, susţinerea unor misionari, etc.) Sprijinirea noilor biserici care se înfiinţează În măsura posibilităţilor, ajutor social Biblia stă la baza principiilor de călăuzire pentru activitate, conducere şi învăţătură. Pentru a atinge aceste scopuri ne folosim de următoarele ţeluri: Întruniri corespunzătoare scopului Publicarea şi răspândirea mesajului creştin cu ajutorul mijloacelor de comunicare disponibile Formarea de sectoare de lucru Formare şi instruire de lucrători Sprijinirea şi menţinerea de clădiri şi proprietăţi ce desfăşoară activităţi misionare şi sociale, interne sau externe La întâlnirile pe care le avem, activitatea se desfăşoară sub cadrul serviciilor divine, care constă în: laudă şi închinare prin cântări şi rugăciuni de mijlocire, de mulţumire şi de laudă, predicarea Cuvântului Lui Dumnezeu – Biblia ca pedagogie (învăţătură) şi evanghelizare, sărbătorirea cinei Domnului, iar la cerinţa celor care se întorc şi doresc să devină ucenicii lui Isus Hristos, botez în apă – nou Testamental.

Noi credem că Biblia este Cuvântul inspirat a lui Dumnezeu. Ea este descoperirea scrisă a lui Dumnezeu pentru omenire. Ea arată ordinea infailibilă a credinţei şi a călăuzirii lui Dumnezeu şi este mai înaltă decât mintea omenească şi totuşi nu de neînţeles pentru raţiune (2 Tim 3:16) (1 Petrus 1:21). Cuprinde 66 de cărţi împărţite în Vechiul Testament (39 de cărţi) şi Noul Testament (27 de cărţi).

Noi credem în existenţa unui singur Dumnezeu veşnic care a fost, este şi va fi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt (Deu 6:4; Mat 28:19; Mar 12:29; Ef 2:18).

Tatăl – este creatorul tuturor lucrurilor, duh, viaţă, lumină, înţelepciune, dreptate, adevăr şi sfinţenie. El nu poate fi văzut, nici pătruns de mintea omenească, însă poate fi cunoscut prin Cuvântul Său. El L-a trimis pe Fiul Său să moară şi să răscumpere păcătoşii (Ap 4:11; Ef 3:9; Io 3:16; 4:24).

Fiul – Noi credem în naşterea lui Isus Hristos care s-a născut printr-o fecioară, în viaţa Lui fără păcat, în realitatea minunilor Sale, că a murit în locul nostru împăcându-ne cu Dumnezeu, în învierea în trup, în înălţarea Sa triumfală la cer şi intervenţia de mijlocire permanentă a Domnului Isus Hristos şi că El va reveni să-şi răpească biserica şi să împlinească toate lucrările la revenirea Lui (Is 7:14; Acts 1:9.2:22-24; Heb 4:15; 7:26; 1 Tes 4:15-17; Mat 24:30).

Duhul Sfânt – este o persoană reală, ca şi Tatăl şi Fiul. El este cel ce cheamă, îmbracă, conduce şi învaţă pe credincioşi. El dă putere credincioşilor în diferite slujbe duhovniceşti (Io 14:16; Acts 2:1-4.13:2.20:28; Heb 2:1-4.9:14; 1 Cor 2:10.12:13; Ro 8:9).

Omul a fost creat de Dumnezeu ca o fiinţă perfectă şi bună. Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul şi asemănarea noastră„ (Gen 1:26). Omul a căzut în păcat din pricina neascultării, rezultatul fiind blestem şi moarte, adică despărţire de Dumnezeu (Gen 3:1-24). Singura speranţă de mântuire este Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu (Gen 1:26-31;3:1-7; Ro 5:12-21; Io 3:5; 1 Tim 2:5-6; 1 Petrus 1:23). Dovada mântuirii este mărturia interioară împreună cu cea a Duhului Sfânt şi cea exterioară trăind în dreptate şi sfinţenie pentru oameni.

Pentru ca omul să poată trăi după voia lui Dumnezeu şi pentru ca firea lui cea veche să fie dezbrăcată de puterea ei, trebuie să fie născut din nou, din Dumnezeu. Chiar din punct de vedere omenesc nimeni nu se poate naşte pe el ci este născut. Această transformare sufletească o face Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu (Io 3:3-5; 2 Cor 5:17; Tit 3:5). Numele celor născuţi din nou sunt scrise în cartea vieţii (1 Io 3:7-10; 1 Cor 13:1-3; Lu 10:20; Ap 20:1).

Botezul prin scufundare reprezintă înmormântarea omului vechi cu Hristos şi este o poruncă a bibliei (Mat 28:19; Acts 2:2-16). Toţi care se pocăiesc cu adevărat şi cred din toată inima că Isus Hristos este Domnul şi Mântuitorul lor să fie botezaţi (Acts 10:47-48). Botezul în apă este o mărturie deschisă a faptului că am murit împreună cu Hristos şi o mărturie că am înviat la o viaţă nouă cu Hristos (Ro 6:3-8; 1 Petrus 3:21).

Biserica nou testamentală a fost întemeiată de Domnul Isus Hristos (Mat 16:18; Ef 3:2-11). Ea cuprinde credincioşii tuturor timpurilor care L-au urmat cu credinţă şi pocăinţă. Isus este capul şi biserica este trupul Său (Ef 5:23; 30:32; Col 1:18; Ro 12:5). Înfierea în biserica adevărată o face Duhul Sfânt prin naşterea din nou. Menirea bisericii este de a vesti Cuvântul lui Dumnezeu şi a realiza aplicarea principiilor împărăţiei lui Dumnezeu între oameni (Ef 1:22Ef 1:22

Romanian: Biblia Cornilescu (1921; 2002) – RCB

22 El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, 

WP-Bible plugin; Heb 12:23; Mat 16:15-20; Ro 14:17; Ef 2:19-22; 2 Petrus 1:5-10; Mat 18:15-18; 1 Cor 5:9-13).

Cina Domnului (Ma 26:26-29) este un simbol al unităţii bisericii cu Domnul Isus Hristos şi părtăşia cu natura Lui divină (1 Co 10:16-17). Cina Domnului este o amintire a morţii lui Isus Hristos (1 Co 11:26) şi o prorocie despre a doua venire a lui Isus Hristos. Este o părtăşie pentru biserică şi pentru toţi cei născuţi din nou prin credinţă având botezul în apă şi vrednicia în baza jertfei Domnului Isus Hristos, aparţinând cu drepturi depline unei biserici nou testamentale.


În timpul cinei, Domnul Isus a spălat picioarele ucenicilor. Acesta nu este doar un obicei tradiţional al Israelului, ci Duhul Sfânt ne adevereşte că actul spălării trebuie practicat în semn de umilinţă, dragoste frăţească şi conştient că este un proces de purificare spirituală (Io 13:1-17; Acts 2:42; 1 Tim 5:10).

Botezul Duhului Sfânt (Acts 11:16), făgăduinţa Tatălui (Lu 24:29), este pentru toţi oamenii născuţi din Dumnezeu (Lu 11:9-13; Acts 1:4-8). Este îmbrăcarea celor născuţi din nou cu putere de sus pentru a putea fi martori. Dovada botezului cu Duh Sfânt (spre deosebire de faptul că Duhul Sfânt locuieşte în noi din momentul naşterii din nou) este vorbirea în alte limbi (Acts 2:4; 10:46; 19:6).

Este un aşezământ rânduit de Domnul Isus Hristos şi de apostoli (Mar 6:12-13; Iac 5:14-15). Biblia ne arată căci bolile sunt cauzate de diferite motive: păcat, atac al diavolului, călcarea unor legi naturale, o pedeapsă a Domnului, pentru a se arăta slava lui Dumnezeu (Iov 2:3; Fil 2:25-27; Io 9:2-3; Mat 8:16-17; Mar 2:15-18). Căile de vindecare sunt fie naturale, prin odihnă şi tratament, fie supranaturale prin intervenţia lui Dumnezeu în urma ungerii cu untdelemn, rugăciunii personale sau a altora prin credinţă. Însă vindecarea vine numai de la Dumnezeu.

Din punct de vedere biblic noi nu suntem posesori, ci administratori ai lui Dumnezeu (Ps 24:1; 1 Cor 6:19-20). Dărnicia este o reacţie absolută faţă de dragostea lui Dumnezeu. Ea este o rânduială biblică în baza căreia fiecare credincios este dator să susţină biserica şi lucrarea Domnului (1 Cor 16:1; Heb 7:4-10). Exemplul oamenilor dinainte de legea vechitestamentală (Gen 14:20), în timpul Vechiului Testament (Mal 3:8-10), şi cel al Domnului Isus Hristos (Mat 23:23), sunt suficiente pentru cei ascultători. Noul Testament arată clar, că noi aparţinem în întregime lui Dumnezeu şi că adevăraţii Lui copii sunt datori cu cel puţin a zecea parte din tot venitul lor (Gal 6:6-8; 1 Cor 16:2; 2 Cor 8:1-8).

Cei neprihăniţi vor învia şi vor merge în viaţă veşnică (Io 5:29; Mat 25:40; Lu 18:30; Io 10:28; Ro 6:22) iar păcătoşii vor merge în pedeapsa veşnică (Mat 25:41-46; Mar 3:29; 2 Tes 1:8-9; (Apocalipsa) Rev 20:10-15;21:8).

Ea va avea loc în două faze:

Răpirea bisericii de pe pământ: Isus Hristos va veni în văzduh iar cei ce au murit în Hristos vor învia şi împreună cu cei vi care sunt copii ai lui Dumnezeu vor fi răpiţi cu El în nori. În această fază Isus Hristos nu se prezintă lumii, -venirea Lui va fi secretă în văzduh-, doar bisericii Sale, pentru a o scuti de necazul cel mare (1 Tes 4:13-17; 5:9; Is 26:20). Aceasta este „Ziua lui Hristos” (Filip 1:6; 1 Tes 2:19). Biserica va fi în cer la nunta Mielului şi va fi răsplătită (2 Cor 5:10; Ro 14:10; 1 Petrus 4:17; 1 Cor 3:10-15). Pe pământ va începe necazul cel mare (Mat 24:21; Ier 30:7) când Dumnezeu va pedepsi lumea (Mat 24:29-30; Lu 21:20-27).

Arătarea lui Isus Hristos pe norii cerului (Ap 1:7) cu biserica răpită de pe pământ, la sfârşitul necazului cel mare (Ap 19:11-14). Isus Hristos intervine să salveze Israelul şi să întemeieze împărăţia de o mie de ani, timp în care pe pământ va domni pace desăvârşită iar Satan va fi legat (Acts 1:11; Iud 1:14-15; Ap 11:15; 20:1-6; 1 Cor 15:45-55). La sfârşitul celor o mie de ani, Satan va fi dezlegat şi va căuta să înşele neamurile dorind să smulgă împărăţia din mâna lui Dumnezeu. Neizbutind, Satan va fi aruncat în iazul de foc. După aceea vor învia cei morţi în păcat şi va începe marea judecată, după care cei care n-au fost găsiţi în cartea vieţii vor fi aruncaţi în iazul de foc împreună cu Satan (Ap 20:7-15).

Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. …
1 Corinteni 3:9

CONDUCEREA BISERICII

Matt
Johann Cosma
Pastor – Conducătorul Bisericii

Mark
Ioan Drăgan
Pastor

Luke
Alexandru Török
Pastor
John
Daniel Istrate
Prezbiter – Secretar

Ruth
Doru-Calin Pop
Administrator

Seth
Corneliu-Marin Bor
Casier

ISTORIA BISERICII PENTICOSTALE ROMÂNE BETHEL


În anul 1989 un grup de fraţi şi surori care se aflau în Linz şi în pensiunile din imprejurimi, au decis cu ajutorul lui Dumnezeu şi a pastorului Moise Gaode din Viena să deschidă o biserică penticostală de limbă româna, în clădirea bisericii condusă de pastorul Bartl pe adresa Linz – Urfahr, Ferihumerstrasse 11. În această clădire s-au desfăşurat programele religioase până la sfârşitul anului 1991 când comunitatea s-a mutat pe Reuchlingstrasse 32 la biserica penticostală condusă de pastorul Eduard Griesfelder.
În anul 1993 biserica penticostală română din Linz condusă de pastorul Iovescu Vasile împreună cu alte cinci biserici din Austria au acceptat să formeze o organizație creștină, care a intrat printr-o înțelgere de colaborare în Freie Christengemeinde Österreich (FCGÖ) . Noua comunitate a primit numele de „Freie Christengemeinde, Rumänischer Zweig“. Colaborarea a adus multe beneficii pentru ambele părți.
În anul 1995 se desprinde din biserică un grup de fraţi şi au format o a doua biserică penticostală în Linz.
Biserica Bethel a continuat întâlnirile în clădirea din Reuchlinstrasse pînă în anul 2004 cînd s-a mutat din cauza renovării clădirii, pe Paul Hahn Straße pentru o perioadă de 3 ani.
Pe data de 17 Decembrie 1995 în biserica locală din Reuchlinstrasse au fost investiți ca prezbiteri ai bisericii frații Daniel Drog, Alexandru Török și Johann Cosma, ca apoi în anul 2004 să fie ordinați ca pastori în biserici diferite.
În anul 2007 după un timp de un an de investiții spirituale și materiale, biserica s-a mutat în localul propriu din Traun – Wiener Bundestraße 190f, 4050 Traun.
De atunci Dumnezeu a binecuvântat lucrarea și biserica a crescut numeric și spiritual, noi lucrători au fost investiți în lucrare.
Membrii bisericii și cei care ne vizitează se bucură de prezența Domnului.
Putem să spunem că până aici Dumnezeu ne-a ajutat, și credem că și de aici înainte o va face.

PASTOR: JOHANN COSMA